Định Cư Úc 188C Visa Diện Đầu Tư Trọng Yếu

Nhập Cư Úc Thị Thực 188c (Tạm Trú) – Điều Kiện

Hình thức: đầu tư vào danh mục được đòi hỏi theo tiêu chuẩn và duy trì trong 4 năm.

 • Không khống chế lứa tuổi
 • Tổng giá trị của tất cả tài sản ít ra 5.000.000 AUD
 • Đầu tư chí ít 5.000.000 AUD vào loại hình đầu tư được hài lòng như sau:
 1. kinh doanh nhà đất thương nghiệp
 2. Trái phiếu công ty
 3. Quỹ đầu tư vốn đối với các doanh nghiệp mới
 • Toàn bộ thu nhập từ quỹ đầu tư đã thực thi phảI được nộp thuế đầy đủ theo luật thuế của australia
 • Thực thi đầu tư và duy trì trong 4 năm

Điểm Tốt Thị Thực 188c:

 • Chương trình độc nhất vô nhị không giảm thiểu độ tuổi người đứng đơn và không cần tới đạt điểm nhập cư
 • ThờI gian đòI hỏI theo tiêu chuẩn lưu trú ngắn
 • Nhà đầu tư hiếm bị buộc ràng về đIều kiện kinh tế tạI úc

xem thêm:

Định Cư Úc Visa 888c (Thường Trú) – Điều Kiện

Khi số tiền đầu tư đáo hạn, nhà đầu tư xin visa 888C, chính thức trở nên định cư vĩnh viễn australia.

 • Đương đơn phảI sống tạI úc không dướI 40 ngày/năm (tính cộng dồn) trong khoảng thờI đIểm có thờI hiệu thi hành của thị thực hoặc ngườI phốI ngẫu của nộp đơn chính phảI sống tạI australia ít nhất 180 ngày/năm (tính cộng dồn) vào khoảng thờI gian có thờI hiệu thi hành của visa
 • Ứng viên và/ hoặc đương đơn đI cùng phảI:
  • Duy trì tổng số tiền đầu tư trong 4 năm kì hạn của thị thực 188C
  • ĐIều hành kinh tế trong một công ty tư nhân tạI australia, trong đó ngườI nộp đơn chính đầu tư trực tiếp (nếu có)