Danh sách MLTSSL các ngành nghề trung và dài hạn tại Úc

Ngày 28/6/2017, Bộ di trú Úc công bố danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung hạn và dài hạn (MLTSSL) sẽ thay thế “Danh sách Nghề nghiệp có Kỹ năng” (SOL).

UCA giới thiệu danh sách ngành nghề trung hạn và dài hạn (MLTSSL) được phép định cư tại Úc  và cơ quan đánh giá tay nghề  Bộ di trú Úc công bố:

OccupationANZSCO CodeListVisa subclasses (streams or type)Assessing Authority
Accountant (General)221111MLTSSL186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*CAANZ/CPAA/IPA
Actuary224111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Aeronautical Engineer233911MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Agricultural Consultant234111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Agricultural Engineer233912MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Agricultural Scientist234112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Airconditioning and Mechanical Services Plumber334112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Airconditioning and Refrigeration Mechanic342111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Analyst Programmer261311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACS
Architect232111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AACA
Audiologist252711MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Automotive Electrician321111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Barrister271111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)A legal admissions authority of a State or Territory
Biochemist234513MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Biomedical Engineer233913MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Biotechnologist234514MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Boat Builder and Repairer399111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Botanist234515MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Bricklayer331111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Cabinetmaker394111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Cardiologist253312MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Cardiothoracic Surgeon253512MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Carpenter331212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Carpenter and Joiner331211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Cartographer232213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Chef351311MLTSSL186*, 189 (PT), 190, Visa 407 Úc, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*TRA
Chemical Engineer233111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Chemist234211MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Chief Executive or Managing Director111111MLTSSL186*, 407, TSS (M)*AIM
Chief Information Officer135111MLTSSL186, 407, TSS (M)ACS
Child Care Centre Manager134111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Chiropractor252111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)CCEA
Civil Engineer233211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Civil Engineering Draftsperson312211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia/VETASSESS
Civil Engineering Technician312212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Clinical Haematologist253313MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Clinical Psychologist272311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)APS
Computer Network and Systems Engineer263111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACS
Conservator234911MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Construction Project Manager133111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Corporate General Manager111211MLTSSL186*, 407, TSS (M)*AIM
Dermatologist253911MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Developer Programmer261312MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACS
Diagnostic and Interventional Radiologist253917MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Diesel Motor Mechanic321212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Drainer334113MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AITSL
Economist224311MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Educational Psychologist272312MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)APS
Electrical Engineer233311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Electrical Engineering Draftsperson312311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Electrical Engineering Technician312312MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Electrician (General)341111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Electrician (Special Class)341112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Electronic Equipment Trades Worker342313MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Electronic Instrument Trades Worker (General)342314MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)342315MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Electronics Engineer233411MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Emergency Medicine Specialist253912MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Endocrinologist253315MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Engineering Manager133211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia/AIM
Engineering Professionals nec233999MLTSSL186, 407, TSS (M)Engineers Australia
Engineering Technologist233914MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Environmental Consultant234312MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Environmental Engineer233915MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Environmental Manager139912MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Environmental Research Scientist234313MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Environmental Scientists nec234399MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
External Auditor221213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)CAANZ/CPAA/IPA
Faculty Head134411MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Fibrous Plasterer333211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Fitter (General)323211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Fitter and Turner323212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Fitter-Welder323213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Food Technologist234212MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Forester234113MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Gasfitter334114MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Gastroenterologist253316MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
General Practitioner253111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Geophysicist234412MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Geotechnical Engineer233212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Glazier333111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Horse Trainer361112MLTSSL186, 407, TSS (M)TRA
Hydrogeologist234413MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
ICT Business Analyst261111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACS
ICT Security Specialist262112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACS
Industrial Engineer233511MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Intensive Care Specialist253317MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Internal Auditor221214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Joiner331213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Land Economist224511MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Landscape Architect232112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Life Scientist (General)234511MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Life Scientists nec234599MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Lift Mechanic341113MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Locksmith323313MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Management Accountant221112MLTSSL186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*CAANZ/CPAA/IPA
Management Consultant224711MLTSSL186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Marine Biologist234516MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Materials Engineer233112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Mechanical Engineer233512MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Medical Diagnostic Radiographer251211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ASMIRT
Medical Laboratory Scientist234611MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AIMS
Medical Oncologist253314MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Medical Practitioners nec253999MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Medical Radiation Therapist251212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ASMIRT
Metal Fabricator322311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Metal Machinist (First Class)323214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Metallurgist234912MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Meteorologist234913MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Microbiologist234517MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Midwife254111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Mining Engineer (excluding Petroleum)233611MLTSSL186, 407, TSS (M)Engineers Australia
Motor Mechanic (General)321211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Motorcycle Mechanic321213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Multimedia Specialist261211MLTSSL186, 407, TSS (M)ACS
Musician (Instrumental)211213MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Natural and Physical Science Professionals nec234999MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Naval Architect233916MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Neurologist253318MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Neurosurgeon253513MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Nuclear Medicine Technologist251213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANZSNM
Nurse Practitioner254411MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Nursing Clinical Director134212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Obstetrician and Gynaecologist253913MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Occupational Therapist252411MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)OTC
Ophthalmologist253914MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Optometrist251411MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)OCANZ
Organisational Psychologist272313MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)APS
Orthopaedic Surgeon253514MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Orthotist or Prosthetist251912MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AOPA
Osteopath252112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AOAC
Other Spatial Scientist232214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Otorhinolaryngologist253515MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Paediatric Surgeon253516MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Paediatrician253321MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Painting Trades Worker332211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Panelbeater324111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Pathologist253915MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Petroleum Engineer233612MLTSSL186, 407, TSS (M)Engineers Australia
Physicist ^234914MLTSSLSee noteVETASSESS (non-medical physicist) / ACPSEM (medical physicists)
Physiotherapist252511MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)APC
Plastic and Reconstructive Surgeon253517MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Plumber (General)334111MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Podiatrist252611MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)APodA/ANZPAC
Pressure Welder322312MLTSSL189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)TRA
Primary Health Organisation Manager134213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Production or Plant Engineer233513MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Psychiatrist253411MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Psychologists nec272399MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)APS
Quantity Surveyor233213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AIQS
Radiation Oncologist253918MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Radiocommunications Technician313211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Registered Nurse (Aged Care)254412MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Child and Family Health)254413MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Community Health)254414MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Developmental Disability)254416MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)254417MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Medical Practice)254421MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Medical)254418MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Mental Health)254422MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Paediatrics)254425MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Perioperative)254423MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurse (Surgical)254424MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Registered Nurses nec254499MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ANMAC
Renal Medicine Specialist253322MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Rheumatologist253323MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Roof Plumber334115MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Secondary School Teacher241411MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AITSL
Sheetmetal Trades Worker322211MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Shipwright399112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Small Engine Mechanic321214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Social Worker272511MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AASW
Software and Applications Programmers nec261399MLTSSL186, 407, TSS (M)ACS
Software Engineer261313MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACS
Solicitor271311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)A legal admissions authority of a State or Territory
Solid Plasterer333212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Sonographer251214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ASMIRT
Special Education Teachers nec241599MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AITSL
Special Needs Teacher241511MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AITSL
Specialist Physician (General Medicine)253311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Specialist Physicians nec253399MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Speech Pathologist252712MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)SPA
Statistician224113MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Stonemason331112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Structural Engineer233214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Surgeon (General)253511MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Surveyor232212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)SSSI
Systems Analyst261112MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACS
Taxation Accountant221113MLTSSL186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*CAANZ/CPAA/IPA
Teacher of the Hearing Impaired241512MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AITSL
Teacher of the Sight Impaired241513MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AITSL
Technical Cable Jointer342212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Telecommunications Engineer263311MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Telecommunications Field Engineer313212MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Telecommunications Network Engineer263312MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Telecommunications Network Planner313213MLTSSL189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)Engineers Australia
Telecommunications Technical Officer or Technologist313214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
Thoracic Medicine Specialist253324MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Transport Engineer233215MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)Engineers Australia
University Lecturer242111MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
Urologist253518MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Valuer224512MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Vascular Surgeon253521MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Veterinarian234711MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)AVBC
Wall and Floor Tiler333411MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Welder (First Class)322313MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Welfare Centre Manager134214MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)ACWA
Zoologist234518MLTSSL186, 407, TSS (M)VETASSESS
^ all physicists (medical and non-medical) are eligible for subclasses 186, 407, and TSS (M).  Only medical physicists are, however, eligible for visa subclasses: 189 (PT), 190, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T).
(*) means that there is a caveat on that skilled occupation for subclass 186 and TSS visas. The same caveats apply to these visas.

1/7/2017.

Medium and Long‑term Strategic Skills List
ItemColumn 1OccupationColumn 2ANZSCO codeColumn 3Assessing authorityColumn 4Specified for only certain classes (see subsection (2))
1construction project manager133111VETASSESS
2project builder133112VETASSESSY
3engineering manager133211(a) Engineers Australia; or(b) AIM
4child care centre manager134111TRA
5medical administrator134211VETASSESSY
6nursing clinical director134212ANMAC
7primary health organisation manager134213VETASSESS
8welfare centre manager134214ACWA
9accountant (general)221111(a) CPAA; or(b) ICAA; or

(c) IPA

10management accountant221112(a) CPAA; or(b) IPA; or

(c) CAANZ

11taxation accountant221113(a) CPAA; or(b) IPA; or

(c) CAANZ

12external auditor221213(a) CPAA; or(b) IPA; or

(c) CAANZ

13internal auditor221214VETASSESS
14actuary224111VETASSESS
15land economist224511VETASSESS
16valuer224512VETASSESS
17architect232111AACA
18landscape architect232112VETASSESS
19surveyor232212SSSI
20cartographer232213VETASSESS
21other spatial scientist232214VETASSESS
22chemical engineer233111Engineers Australia
23materials engineer233112Engineers Australia
24civil engineer233211Engineers Australia
25geotechnical engineer233212Engineers Australia
26quantity surveyor233213AIQS
27structural engineer233214Engineers Australia
28transport engineer233215Engineers Australia
29electrical engineer233311Engineers Australia
30electronics engineer233411Engineers Australia
31industrial engineer233511Engineers Australia
32mechanical engineer233512Engineers Australia
33production or plant engineer233513Engineers Australia
34aeronautical engineer233911Engineers Australia
35agricultural engineer233912Engineers Australia
36biomedical engineer233913Engineers Australia
37engineering technologist233914Engineers Australia
38environmental engineer233915Engineers Australia
39naval architect233916Engineers Australia
40agricultural consultant234111VETASSESS
41agricultural scientist234112VETASSESS
42forester234113VETASSESS
43medical laboratory scientist234611AIMS
44veterinarian234711AVBC
45physicist (medical physicist only)234914ACPSEM
46early childhood (pre‑primary school) teacher241111AITSL
47secondary school teacher241411AITSL
48special needs teacher241511AITSL
49teacher of the hearing impaired241512AITSL
50teacher of the sight impaired241513AITSL
51special education teachers (nec)241599AITSL
52medical diagnostic radiographer251211ASMIRT
53medical radiation therapist251212ASMIRT
54nuclear medicine technologist251213ANZSNM
55sonographer251214ASMIRT
56optometrist251411OCANZ
57orthotist or prosthetist251912AOPA
58chiropractor252111CCEA
59osteopath252112AOAC
60occupational therapist252411OTC
61physiotherapist252511APC
62podiatrist252611(a) APodA; or(b) ANZPAC
63audiologist252711VETASSESS
64speech pathologist252712SPA
65general practitioner253111MedBA
66specialist physician (general medicine)253311MedBA
67cardiologist253312MedBA
68clinical haematologist253313MedBA
69medical oncologist253314MedBA
70endocrinologist253315MedBA
71gastroenterologist253316MedBA
72intensive care specialist253317MedBA
73neurologist253318MedBA
74paediatrician253321MedBA
75renal medicine specialist253322MedBA
76rheumatologist253323MedBA
77thoracic medicine specialist253324MedBA
78specialist physicians (nec)253399MedBA
79psychiatrist253411MedBA
80surgeon (general)253511MedBA
81cardiothoracic surgeon253512MedBA
82neurosurgeon253513MedBA
83orthopaedic surgeon253514MedBA
84otorhinolaryngologist253515MedBA
85paediatric surgeon253516MedBA
86plastic and reconstructive surgeon253517MedBA
87urologist253518MedBA
88vascular surgeon253521MedBA
89dermatologist253911MedBA
90emergency medicine specialist253912MedBA
91obstetrician and gynaecologist253913MedBA
92ophthalmologist253914MedBA
93pathologist253915MedBA
94diagnostic and interventional radiologist253917MedBA
95radiation oncologist253918MedBA
96medical practitioners (nec)253999MedBA
97midwife254111ANMAC
98nurse practitioner254411ANMAC
99registered nurse (aged care)254412ANMAC
100registered nurse (child and family health)254413ANMAC
101registered nurse (community health)254414ANMAC
102registered nurse (critical care and emergency)254415ANMAC
103registered nurse (developmental disability)254416ANMAC
104registered nurse (disability and rehabilitation)254417ANMAC
105registered nurse (medical)254418ANMAC
106registered nurse (medical practice)254421ANMAC
107registered nurse (mental health)254422ANMAC
108registered nurse (perioperative)254423ANMAC
109registered nurse (surgical)254424ANMAC
110registered nurse (paediatrics)254425ANMAC
111registered nurses (nec)254499ANMAC
112ICT business analyst261111ACS
113systems analyst261112ACS
114analyst programmer261311ACS
115developer programmer261312ACS
116software engineer261313ACS
117ICT security specialist262112ACS
118computer network and systems engineer263111ACS
119telecommunications engineer263311Engineers Australia
120telecommunications network engineer263312Engineers Australia
121barrister271111a legal admissions authority of a State or Territory
122solicitor271311a legal admissions authority of a State or Territory
123clinical psychologist272311APS
124educational psychologist272312APS
125organisational psychologist272313APS
126psychologists (nec)272399APS
127social worker272511AASW
128civil engineering draftsperson312211(a) Engineers Australia; or(b) VETASSESS
129civil engineering technician312212VETASSESS
130electrical engineering draftsperson312311Engineers Australia
131electrical engineering technician312312TRA
132radio communications technician313211TRA
133telecommunications field engineer313212Engineers Australia
134telecommunications network planner313213Engineers AustraliaY
135telecommunications technical officer or technologist313214Engineers Australia
136automotive electrician321111TRA
137motor mechanic (general)321211TRA
138diesel motor mechanic321212TRA
139motorcycle mechanic321213TRA
140small engine mechanic321214TRA
141sheetmetal trades worker322211TRA
142metal fabricator322311TRA
143pressure welder322312TRAY
144welder (first class)322313TRA
145fitter (general)323211TRA
146fitter and turner323212TRA
147fitter‑welder323213TRA
148metal machinist (first class)323214TRA
149locksmith323313TRA
150panelbeater324111TRA
151bricklayer331111TRA
152stonemason331112TRA
153carpenter and joiner331211TRA
154carpenter331212TRA
155joiner331213TRA
156painting trades worker332211TRA
157glazier333111TRA
158fibrous plasterer333211TRA
159solid plasterer333212TRA
160wall and floor tiler333411TRA
161plumber (general)334111TRA
162airconditioning and mechanical services plumber334112TRA
163drainer334113TRA
164gasfitter334114TRA
165roof plumber334115TRA
166electrician (general)341111TRA
167electrician (special class)341112TRA
168lift mechanic341113TRA
169airconditioning and refrigeration mechanic342111TRA
170electrical linesworker342211TRAY
171technical cable jointer342212TRA
172electronic equipment trades worker342313TRA
173electronic instrument trades worker (general)342314TRA
174electronic instrument trades worker (special class)342315TRA
175chef351311TRA
176cabinetmaker394111TRA
177boat builder and repairer399111TRA
178shipwright399112TRA

Nguồn: Bộ di trú Úc